Zuwentse praot G

Zuwentse waorde en oetdrukkingen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ZuwentsBetekenis
GAARwarm voer voor ‘t vee. “Effen ‘t gaar oet de pot halen”.
GADDE, GARDEbuigzame, niet te dikke stok. “Ze sneed zich ne garde um de beeste de Koomaot oet te drieven”. Kiek bi-j: pietse.
GADDEN.oprapen, verzamelen. “Eerpele gadden op ‘t land”. Kiek bi-j: oplaezen. Verg.: bozen, oren.
GAEF1) brutaal. “Dén keer kik ow gaef achter de kaarten; hol ze veur ow!”. 2) “Gaef in orde” – prima in orde. Kiek bi-j: gef; verg.: geeuw.
GAFFELtwee-tandige vork waarmee graan of hooi wordt aangegeven. “Den gaffel stond bi-j oos altied veur op daele”.
GAFFELTAND, GAFFELTANGE.oorworm. “Der kwammen wal dree gaffeltande oet miene pere kroepen”. Kiek bi-j: kniepworm.
GALGE1) a) bretels. “Dee keerls van Roomaot bunt zo zwoor, dee draegt galgen zo breed as ne dorsmöllenreem” b) draagriemen voor een kruiwagen. Kiek bi-j: lichten. 2) voorplank van een kruiwagen.
GALGENMÄÖLTJENhet laatste maal -vaak uit vaste gerechten bestaande- dat iemand ergens eet; afscheidsmaal. “Jappele met broene bonen en stipvet met schräömkes is ‘n galgenmäöltjen”.
GALLEGUZEgeelgors (Emberiza citrinella).
GALVERD[uutspr.: galvad] zeurpiet. “Geef dén galverd der toch wat achterväör”.      Kiek bi-j: drampot, gugerd.
GALVERENzaniken. “Hee kan dat galvern neet laoten”.
GANGE1) “Te gange waezen” – bezig zijn. “‘Is ‘t varken al eslach?”  Nae; ze bunt te gange'”. 2) “Te gange kriegen” – (gezegd van planten) aanslaan. “Ne wakel krieg i-j neet makkelek te gange in ‘n hof”.
GANZEgans. Kiek ok bi-j: vrouwleu.
GÄÖGELverhemelte, tandvlees. “Trek mi-j de tande der allemaole maor oet; a’j ‘t gäögel maor laot zitten”.
GAON“‘t Gink ter nao too!” – a) er was toch een feeststemming! b) ze gingen flink te keer.
GARSTE, GASTEgerst. “Wi-j hebt gaste op den Hogenkamp staon”.
GARVEgarf. “I-j mot de garven bi-j ‘t opstekken achter ‘t kopzeel an de vorke stekken, anders scheet ze ow der af”.
GAS, GAST1) “Ne gas eiere”. 2) hok van vier of zes ‘garven’ die op het land tegen elkaar aanstaan. “Ozen knech is zo stark; hee stök ne helen gas in ene kere op”. 3) “Riepe, riepe gaste; Zölle wi-j gaon maejen; Kotte, kotte stöppelkes; Zölle wi-j laoten staon” (riemken).
GASKEN1) hard lopen, rennen. “Hee gasken däör de weide”. 2) met snelheid en kracht gooien. “Pleer i-j den bal maor’s väör dan zal ik ‘m der in gasken”. 3) “‘t Raegent dat ‘t gasket” – het regent hard, met windvlagen.
GASKERT[Zie.; uutspr.: gaskad] oorvijg. “Zien vare gaf ‘m ne gaskerd en too leep e liepend de deure oet”.
GASTEREGranzig. “Gastereg spek”.
GASTHOES, GASTHUUSziekenhuis. “Ze lig in Arem in ‘t gasthoes”.
GAT“Dén löt zich väör ne stuver ‘n gat in ‘t knee boren” (= die laat zich gemakkelijk oplichten). 2) “A’j ‘t gat kwiet bunt, mo’j maor däör de ribben drieten” (= moet je de tering maar naar de nering zetten). 3) “‘n Zittend gat hef altied wat” (= wie weinig om handen heeft, voelt zich gauw ziek).
GATBEENopen, niet genezend been. “Ze löp lasteg; ze hef ‘n gatbeen”.
GATJENstiekum meenemen, gappen; op de kop tikken. “‘s Kieken of ter op de mark nog wat te gatjen is”.
GATLEKKERvleier. “Ne gatlekker pröt ow nao de mond”. Kiek bi-j: flikflooier.
GAUWEGHEID“In de gauwegheid” – in een wip, zeer snel. “Dat had Drieka zo maor in de gauwegheid kloor emaakt”.
GE-ÄÖSTEgezwoeg, getob. “Kalm maor an; ik mot dat ge-äöste neet”.
GE’BATERlawaaiïg slaan. “Hol is op met dat gebater met dee deure”.
GEBBELTJENpraatgraag meisje. “Dee kan aer mundjen adeg reuren; wat ‘n geb­beltjen!”. Verg.: toete.
GEBINTE.ruimte tussen twee ‘gebonten’.
GEBLEUTE[Harv.] 1) bloed. 2) “In ‘t gebleute zitten” – in het bloed zitten. “‘t Ratsen en staelen zat eer in ‘t gebleute”. Kiek bi-j: blood.
GEBONTbalkenstel, bestaande uit twee rechtopstaande balken met karbelen en een horizontale dwarsbalk.
GEBONTWARKhet geheel van balkenstellen, bestaande uit twee staande balken met karbelen en horizontale dwarsbalk. “‘t Gebontwark richten” (= het gebintwerk op zijn plaats zetten bij de bouw van een boerderij).
GEDOOTE.gedoe. “Foj, foj; wat ’n gedoote!.
GEERuier van een koe. “Wat hebt de beeste de geers weer zwaor”.
GEERGEVELverticaal stuk muur dat de achterkant van het voorhuis verbindt met de voorkant van het uitgebouwde achterhuis. Kiek bi-j: geergevvel.
GEERGEVVEL[Vra.] Kiek bi-j: geergevel.
GEERZE[Zie.] “Wilde geerze” [uutspr.: gee-aze] – zevenblad (Aegopodium poda­graria). Kiek bi-j: hanepoot.
GEEUW1) “Ne geeuwe deerne” – een flinke, gezonde, intelligente jonge vrouw. Kiek bi-j: kas; verg.: gaef. 2) “Ne geeuwen appel” – een gave appel. “Dén appel is pierröttereg; zeuk der ow maor ne geeuwen uut”. 3) “Geeuw laoten” – er netjes, schoon uitzien. “De kökkene löt noo weer geeuw”.
GEFKiek bi-j: gaef.
GEISELENvlug lopen. “In de wiedte kö’j ‘m nog zeen geiselen”.
GEISTEReigenwijze man. “Met zonnen geister wi’k geen doon hebben”. Kiek bi-j: draodnaegel, pradde, prewwel
GELDBUUL(linnen) geldbuidel. “Met ne vollen geldbuul gink Gradus noor de mark”.
GELOEDTEgelui. “‘k Wol dat ze ‘s ophelen met dat geloedte; ‘t lik wal of de toorn hier in de kamer steet
GELOOPTEgeloop. “Dat geloopte um ‘t huus hen mot ‘s uut waezen; heur i-j dat, kindere?”.
GELP(gezegd van gewassen) overvloedig loof hebbend. “‘t Loof is gelp”.
GELTEvrouwelijk varken dat nog geen biggen heeft gehad, zeug. “Wi-j hebt nog ne gelte en nen borg”.
GELUKKEgelukke hebt, kö’j met ne scheet de lampe uutblaozen’, zeg i-j der al ene waarschouwen wilt dat e der neet te völle op mot rekkenen dat ‘m wat wal makkelek af zal gaon”.
GEMAKSTOOLleunstoel. “Grotvader zat altied in den gemakstool bi-j ‘t veur”.
GEMASTEgetob. “Wat ‘n gemaste; en ze komt ter toch neet uut!”.
GENAEDEGgenadig. “Ze kwammen der nog genaedeg af”.
GENÄÖLTEgezanik. “Hol i-j toch ‘s op met dat genäöIte; door wodt ‘t toch niks anders van”.
GENGELENdoelloos rondlopen. “Zo gengelden ze met aer tröpken op hoes an”. Kiek bi-j: dungelen.
GENTEmannetjesgans. “Dee gente kö’j steureg heuren gakken”.
GEPRAEKTEgezeur. “I-j altied met ow gepraekte; door trek ik mi-j toch niks van an”.
GEPSE“Ne gepse zaod” – een handvol zaad. Kiek bij: gupse.
GEPSENPEUTJENvarkenspootje. “In de wieme hiengen metworsten, zieden spek, bokharsten en gepsenpeutjes”.
GE’RAK“Zien gerak hemm” – hebben wat hem toekomt.
GERICHTErechtbank. “Ok ‘t gerichte nam eer ‘n verheur af”.
GESCHRITkruis in een broek. “Wat een groot geschrit zit ter in dee bokse”. Kiek bi’j draejlasse, schrit, verschrit
GE’SODJETEgesop. “Kindere hol is op met dat gesodjete; de hele kökkene steet onder water”.
GESTENhokken van vier of zes ‘garven’ op het land oprichten. “Now mo’w nog gesten en dan bu’w veur vandage kloor”.
GETÄÖTEgeklets. “Jaonnao altied met aer getaöte; ‘k wodde der zeek van”.
‘GETELINKmerel (Turdus merula). “Getelinks nusselt volle in ne hegge”.
GE’TUTJETEgepruts; gebabbel.
GEVAARvoertuig (wagen of kar) met paard. “Wi-j komt met ‘t gevaar”.
GEVALLEGaardig. “‘t Bunt gevallege leu”.
GEVALLEN[Harv.] “‘t Gevölt” – het bevalt. “‘t Wark hier gevölt mi-j wal”. Kiek bi-j: bevallen.
GEVVEN[Vra.] de kaarten schudden en geven. Kiek bi-j: delen.
GEWAER[Harv., Liev., Zie.] – geweer. “Ze hadden ere gewaers deur de scheetgate liggen”.
GEWODDEN, GEWORDEN1) “Iemand laoten geworden” – iemand zijn gang laten gaan. “Laot mi-j maor gewodden”. 2) “Argens met können gewodden” – ergens mee overweg kunnen. “Hee kan nog neet gewodden met ‘t peerd an de liene”.
GEWÖNTE1) gewoonte. “De gewönte um mekare dree maol te kussen, kenne wi-j neet”. 2) aanwensel. “‘t Is ziene gewönte um de hele tied met de hande deur de heure te strieken”.
GICH1) reuma. “Raak ‘m neet an; hee hef de gich”. 2) “De vlegende gich” – vliegende reuma. Kiek bi-j: jich.
GIECHELKONTElachebek. Kiek bi-j: ronneketante.
GIETSEGzuinig. “Doo neet zo gietseg; geef mi-j ne appel met”. Kiek bi-j: kniepereg.
GIEUWEN1) (gezegd van de wind) gieren. “De wind gieuwt deur den schossteen”. 2) (een bal) hard trappen. “Gullit gieuwden den bal tussen de päöle”.
GIEZELijzel; rijp. “Der zit giezel an de beume”.
GILP[Zie] mager in het gezicht. “Hee zut ter gilp oet”
GILPEREGzwak, ziekelijk. “Hee zut ter gilpereg oer.
GINNE1) geen. Ik heb d’r ginne  2) regel gemaaid gras op het land liggend. “A’j grös maejt, lig ‘t in ‘t zwad; doornao lig ‘t in de ginne en at ‘t heuj is, lig ‘t an kidden”. Verg.: kidde.
GISSINGE“Ne gissinge maken” – een schatting maken. “Maak i-j is ne gissinge aover ‘t antal scholteboeren dat ter onder Wenters ewes hef”.
GLADDEN“Zich op den gladden begeven” – zich op glad ijs begeven. “Bemeuj ow der maor neet met, want dan begeef i-j ow op den gladden”.
GLEISTEREGglanzend (door gezwollenheid of strakheid). “Wat heb i-j de bene dikke en gleistereg”.
GLIESKEN[Harv., Zie.: uutspr. glieskan] spottend lachen, stilletjes plezier hebben, stiekem lachen. “Zee ‘m ‘s gliesken”.
GLIESKERD[uutspr.: glieskad] stiekemerd. “‘t Is ne glieskerd, ne gloeperd en ne smakkerd!”.
GLIEVEreet, spleet, gleuf. “Deur de glieve in de deure konn de blagen alles zeen”.
GLIPPEsnijwond. “Met ‘t eerpelschellen kreeg moder ne glippe in den vinger”.
GLOEPENloeren. “Doo de blinden der maor veur; de leu hooft neet naor binnen te können gloepen”.
GLOEPERD1) [Harv., Zie.; uutspr.: gloepad] groot stuk (spek). “Wol i-j nog ne pannekoke met ne gloeperd van ne spekhas?”. 2) [uutspr.: gloepad] achterbaks, onbetrouwbaar persoon. “Wat mot dén gloeperd hier um het huus?”
GLOEPEREGvals, onbetrouwbaar. “Wat kik ow den keerl gloepereg an!”.
GLOFKEeen fors meisje, een forse vrouw. “Ne glofke van ne deerne”, “ne glofke van ‘n mense
GOECHELEN“Dee jonge vrouwleu bunt weer an ‘t goechelen; wat ‘n goechelkonten”. Kiek ok bi-j: giechelen
GOFKERD[Zie.; uutspr.: gofkad] lomperik. “I-j bunt ne groten gofkerd”. Kiek bi-j:”bungel
GOLDBLOMEgoudsbloem (Calendula officinalis). “In alle höfkes stonnen vrogger goldblomen
GOLDRENETTEgoudreinet. “Veur appelmoos mo’j goldrenetten nemm”.
GÖNNEN, GÖNZENbegerig kijken. 1-j mot neet zo staon te gönnen; I-j hebt net wat ehad”. Kiek bi-j: gugen.
GOODMEUDEG .behulpzaam. “De leu op den Haelweg bunt goodmeudeg”.
GOONSDAG, GOONSKEDAGwoensdag. “Tokken wekke goonsdag mo’w nor de spinneveziete”.
GOORNgaren. “Hee geet met goorn langs de deure”.
GORGELEGzwaar verkouden. “Hee is gorgeleg, hee hef ‘t hups op de borste”.
GÖTTENDEUREstaldeur. “Doo de göttendeure dichte”.
GOTTENGAT[Zie.] Kiek bi-j: göttengat.
GÖTTENGATgat in de muur van de waskeuken waardoor het spoelwater naar buiten kon stromen
GRAENZEGchagrijnig. ‘Wat kik dén keerl toch graenzeg”. Kiek bi-j: grenzeg.
GRAFTEgracht.
GRAM’MIETEGboos; toornig. “Den keert kik zo grammieteg en lellek”.
GRÄÖLENbinnenpret hebben; heimelijk plezier hebben. “De mansleu zatten te kaarten en Jannao zat in den hook te gräölen”.
GRAVENsloot. “Smiet dat water mor in den graven”.
GREIspul, goedje. “Wat he’j no veur grei ekof?”.
GRENZEG[Vra.] chagrijnig. Kiek bi-j: graenzeg.
GREUN1) onrijp. “Dee baezen bunt nog greun”. “Kleinzönne: ‘Wat bunt dat veur baezen, grotvare?’ Grotvare: ‘Dat bunt blauwbaezen’. Kleinzönne: ‘Moor ze bunt joh rood!’ Grotvare: ‘Dat kump umdat ze nog greun bunt'”.2) “Greun spek” – ongekookt spek. 3) brutaal, vrijpostig. “Hee kan zo greun wat vraogen”. 4) “Zo greun as grös” (= brutaal). Kiek bi-j: astrant.
GREUNTEgroente. “Greuntes dee vrogger in eigen hof verbouwd wodden, bunt: stengels, wortele, beuntjes, moos, zoerkool, siepels, melde, slao, arften en broene bonen”.
GREUTS1) trots. “Door hoof i-j neet greuts op te gaone”. Kiek bi-j: streuns. 2) “Zo greuts as ne daelenhane” – zo trots als een pauw
GREWWELbrommerig persoon, brompot. “Met dén grewwel kö’j geen doon hebben”.
GREWWELEN1) brommen, mopperen, onvriendelijk antwoorden. “Hee hef altied wat te grewwelen”. Kiek bi-j: prewwelen. 2) (van een hond) grommen.
GRIENENhuilen. “Door hoof i-j neet um te grienen!”. Kiek bi-j: bleren, liepen.
GRIEZEoud, grijs vrouwtje. “Heb i-j dee grieze van H. nog ekend?”.
GRINTEharde weg, grintweg. “Op de Stegge in Levele lagen vrogger alle boerderi-jen met de konte naor de grinte”. “Dee leu wont an de grinte”.
GROBBENkoffiedik dat boven op de koffie drijft. “Der drieft grobben op de koffie”.
GROEZELhuiver, rilling. “Maar too-t-e van baoven op de balken dale kek, trok ‘m den kolden groezel aover de hoed”.
GROEZELENhuiveren. “Dat groezelt mi-j” (= daar huiver ik van).
GRONDHOLTverhoging in de koestal waarin de stalpalen aan de onderkant bevestigd zijn.
GROOTS-MECHTEGopschepperig, trots. “Mo’j ‘m door groots-mechteg zeen staon”.
GROTMODER, GROTMOREgrootmoeder. “Grotvare en grotmore bunt nog good te passe”.
GROTVADER, GROTVAREgrootvader.
GROVEbegrafenis. “Wi-j bunt naar de grove ewes”. Kiek bi-j: begraffenisse.
GRUNDELgrendel. “Doo de grundel maar op de deure; ‘t is joh al twaalf uur”.
GRUUSkolen (brandstof). “Wi-j stokt ‘t fenuus neet meer met holt, maor met gruus”.
GUGEN1) begerig kijken. “Wat zit dén hond weer te gugen”. Kiek bi-j: gönnen, gönzen. 2) zeuren. “Zit toch neet altied zo te gugen”.
GUGERD[uutspr.: gugad] zeurpiet; inhalig persoon. “Wat zit e weer te gugen; den gugerd”. “Dén gugerd wil alles wal hemm”. Kiek bi’j: drampot, galverd
GUNTERTdaarginds. “Guntert kump e anlopen”.
GUNTERWIEDdaarginds. “I-j könt ze gunterwied nog zeen lopen”.
GUPSE“Ne gupse zaad” – een handvol zaad. Kiek bi-j: gepse