Krant’n

Zondag 9 mei 2010, onthulling beeld:
VROUWEN VAN HET RIJKE ROOMSE LEVEN
Het beeld dat voorkomt uit een initiatief van oud-Zieuwentenaar Toon Wopereis, schrijver van het boek “Waor bu’j van?” wordt op 9 mei 2010 na een feestelijke kerkdienst onthuld in de pastorietuin achter de St. Werenfriduskerk te Zieuwent. Het beeld herinnert aan de Zieuwentse moeders en vrouwen uit de periode van het “Rijke Roomse Leven” (1850 – 1960). Het beeld is ontworpen door Annemie Slager en is in brons gegoten door Jan te Kulve. Met dit beeld wil de “Oudheidkundige Vereniging Zuwent” deze vrouwen blijvend in herinnering houden.

Met vriendelijke groeten,
Namens van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent,
Lucia Beerten, secretaris.

P E R S B E R I C H T 2
Tentoonstelling    ZIEUWENT OP DE KAART

Zondag 28 maart 2010
Tentoonstelling “Zieuwent op de kaart” wordt gehouden in het Parochiehuis in Zieuwent van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Tijdens de Open Monumentendag in september 2009 toonde de Oudheidkundige Vereniging “Zuwent”, samen met Groenlo in de oude Calixtuskerk een aantal kaarten naar aanleiding van het thema “Op de kaart”. Toen ontstond het plan om deze kaarten ook in Zieuwent ten toon te stellen.

Water, bos en moeras
Wie naar het verleden van Zieuwent kijkt en speciaal naar de bodemgesteldheid en afwatering, moet constateren dat de bewoonbaarheid van “het Zieuwent” zoals het o.a. aangeduid werd, zeer beperkt was. Het was een laag gelegen gebied, de hoogteverschillen waren zeer gering en de afwatering verliep daardoor uiterst traag. Alleen de wat hoger gelegen dekzandkoppen konden bewoond worden.

Kaart van 1650
Een van de oudste kaarten van Zieuwent stamt uit 1650 en is getekend door Jan van Lindt. Deze kaart van de Achterhoek geeft aan waar boerderijen stonden en met welke namen ze werden aangeduid. Ook staan er veldnamen op aangegeven. Deze kaart is door Jan Penterman (Rondeel) uitgewerkt met details van toen en foto’s van de situatie in de 20e eeuw. Het biedt een goed beeld van het Zieuwent in die tijd. Het geheel is overzichtelijk op een groot paneel aangebracht.

Kaart 1830
Jan en Raymond Boekelder hebben in de jaren tachtig een grote klus op zich genomen door de kadastrale sectiekaarten van 1830 aan elkaar te plakken, de wegen en waterlopen erin te tekenen, de boerderijen en hun namen te vermelden en met kleur het gebruik van de grond weer te geven. Vergeleken met 1650 is de bewoning flink toegenomen. Daarbij valt op dat veel boerderijen als droebels (clusters) bij elkaar gebouwd zijn. Een typisch gegeven voor Zieuwent en Mariënvelde.

Maquette 1940-1945
In 1985 maakte Joop Venderbosch deze maquette i.v.m. de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Voor de Open Monumentendag is hij weer opgeknapt. Deze maquette laat een deel van Zieuwent zien en biedt veel informatie over feiten uit de oorlog. Daarnaast staat bij bijna alle huizen de oude adresaanduiding aangegeven en op aparte lijsten wie er toen woonden. Bennie Rouwhorst (Roaben) heeft een stellage gemaakt waardoor de maquette verticaal komt te staan en daardoor beter te bekijken is.

Ruilverkaveling , melkbusnummerkaart en foto’s
De tentoonstelling geeft ook aandacht aan de ruilverkaveling. Op 2 kaarten (van 1955 en 1975) zijn duidelijk de gevolgen te zien. Tonny Holkenborg heeft een aantal jaren geleden aan de hand van jaarverslagen van de boterfabriek een kaart gemaakt met als uitgangspunt het melkbusnummer van de boeren. Een unieke kaart is het geworden. Op de tentoonstelling zijn ook diverse foto’s van oude boerderijen te zien.

DVD “bezetting en bevrijding”
Naast de maquette is het klankbeeld dat in 1985 gemaakt is opnieuw gemonteerd op dvd. Hierop vertellen 10 personen, acht inwoners van Zieuwent en Mariënvelde en twee onderduikers, hun belevenissen. Hun verhalen wordt met 400 foto’s ondersteund.  De DVD wordt op de tentoonstelling te koop aangeboden.
Waar en wanneer?De tentoonstelling wordt gehouden op 28 maart in het Parochiehuis in Zieuwent van  11.00 uur tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €4.- en de DVD is te koop voor €10.- Leden van de Oudheidkundige Vereniging “Zuwent” hebben gratis toegang.
Persbericht 3
U I T N O D I G I N G
voor de presentatie van:

 “Onderwijsproject basisschool Zieuwent en Mariënvelde”.
Samenwerking Oudheidkundige Vereniging Zuwent en bureau EDU-ART Arnhem

Lokale geschiedenis
Eind 2008 ontstond binnen het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent het plan om voor de twee basisscholen een project te ontwikkelen waarbij de plaatselijke geschiedenis centraal staat. Wethouder Henk Gerrits van de gemeente Oost Gelre wees op het bestaan van educatief bureau EDU-ART in Arnhem dat hierbij behulpzaam kon zijn. Vervolgens legde het bestuur het plan voor aan beide basisschooldirecteuren.  Annemiek Hartman van de Theresiaschool en Teun Wassink van de St. Jozefschool reageerden heel enthousiast op het plan. In april 2009 werd het eerste contact gelegd met coördinator Ben Bregman van EDU-ART.

Tweede Wereldoorlog 
De Oudheidkundige Vereniging Zuwent stelde voor om als onderwerp de Tweede Wereldoorlog te nemen. Enerzijds omdat de vereniging over de nodige documentatie beschikt, voornamelijk verzameld in 1985 t.g.v. de herdenking van 40 jaar bevrijding; anderzijds omdat het op 31 maart a.s. 65 geleden is dat Zieuwent en Mariënvelde bevrijd werden. In september 2009 kwam een overeenkomst tot stand waarbij de vereniging de benodigde documentatie zou leveren en EDU-ART de inhoud van het project zou ontwikkelen.

7 Locaties in Zieuwent en Mariënvelde

Janneke Bonekamp van EDU-ART stelde voor om als uitgangspunt voor het project 7 locaties te kiezen die elk een typisch aspect van de oorlog vertegenwoordigen. De keuze viel daarbij op;

1       de neergestorte Engelse bommenwerper vlakbij de Zieuwentse school
2       de voormalige winkel en bakkerij van Venderbosch in verband met het
         bonnensysteem
3       boerderij Krabbenborg (Lankveld) waar veel onderduikers en evacués onderdak
         vonden
4       boerderij Eiting waar op 13 maart 1945 bij een bombardement evacuee Elisabeth
         Boltjes om het leven kwam
5       boerderij Weelink (Brander) waar de kopstukken van het verzet een schuilplaats
         vonden
6       boerderij Holkenborg (Schimmel) waar op 30 maart 1945 een inval plaats vond en de
         ondergedoken Pool Eddy Cislar werd doodgeschoten
7       de plek aan de Tolhutterweg waar op 28 maart 1945 Arnold ten Dam werd vermoord.

 7 Getuigen geïnterviewd

Bij elke locatie is getracht een getuige te zoeken. Dat is niet in alle gevallen gelukt omdat na 65 jaar veel getuigen zijn overleden. Gelukkig zijn er ook nog getuigen in leven. De vereniging vond zeven mensen bereid om over hun herinneringen te vertellen:

  1. Lou Voorhuis
  2. Bennie Venderbosch
  3. Harry Spekschoor
  4. Harrie Waalders
  5. Frans Krabbenborg
  6. Ben Weelink  
  7. Sophie IJzereef – Holkenborg.

Op 29 januari van dit jaar is van alle zeven personen een interview opgenomen en vastgelegd.

 Fietsroute op 11 mei en contact met getuigen

Op 11 mei zullen de leerlingen van groep 7 en 8 van beide basisscholen de 7 locaties per fiets bezoeken en daar via een CD-speler horen wat zich in de oorlog op die plek heeft afgespeeld. Vlak daarna zullen de getuigen van toen, beide scholen bezoeken zodat de leerlingen met hen kennis kunnen maken en vragen kunnen stellen. De informatie die leerlingen op deze wijze verzamelen, zal door hen verwerkt worden en daarnaast zullen er nog lessen ontwikkeld worden waarin verdieping van de diverse thema’s zit verwerkt.

 DVD Bezetting en Bevrijding

Het klankbeeld dat in 1985 is gemaakt ter gelegenheid van 40 jaar bevrijding in 1985
is als basis genomen voor dit project. 10 personen vertellen hierop over hun oorlogservaringen. Het klankbeeld is opnieuw op een DVD gemonteerd.

 Officiële presentatie

De presentatie van het “Onderwijsproject WO-2 in Zieuwent en Mariënvelde” zal plaatsvinden op woensdag 31 maart a.s. om 14.00 uur in de St. Jozefschool, Dorpsstraat 66, 7136 LN te Zieuwent. Op die dag is het precies 65 jaar geleden dat Zieuwent en Mariënvelde bevrijd zijn.
Voor geïnteresseerden en de pers zal na de officiële presentatie gelegenheid zijn tot het stellen van vragen aan getuigen en leden van de vereniging en EDU-ART zullen aanvullende informatie geven over dit unieke project.